تعداد نقاط شهری

2

                                                                                                       تعداد بیمارستانهای تحت پوشش شبکه

1

تعداد کل روستاهای شهرستان

71

تعداد روستاهای تیم سیار

0

تعداد مراکزبهداشتی درمانی روستایی

3

تعداد مراکزبهداشتی درمانی شهری روستایی

3

تعداد مراکزبهداشتی درمانی شهری غیرفعال

0

تعداد مراکزبهداشتی درمانی شهری فعال

3

تعداد مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی

1

تعداد تسهیلات زایمانی

0

تعداد پایگاه بهداشتی ضمیمه

3

تعداد پایگاه بهداشتی غیرضمیمه

2

تعداد خانه های بهداشت فعال

23

تعداد خانه های بهداشت غیرفعال

0

تعداد مراکزفعال دررابطین

4

تعداد رابطین بهداشتی فعال

30

تعداد بهورززن

31

تعداد بهورزمرد

25

تعداد پزشکان خانواده

7

تعداد ماما ی خانواده

9

تعداد ویزیت پزشکان خانواده

43605

تعداد ویزیت ماما

3920

درصد تشکیل پرونده پزشک خانواده

45%

درصد ارجاع به متخصص توسط " "

6/6%

درصد ارجاع به آزمایشگاه " " "

3/7%

درصد ارجاع به رادیولوزی " " "

2/3%

میانگین اقلام دارویی تجویزی " "

73/2

میانگین بهای هر نسخه

36000 ریال

تعداد داروخانه های فعال

9

تعداد آزمایشگاههای فعال

2

تعداد رادیولوژی فعال

1

تعداد خودرو موجود دولتی

2

تعداد خودرو استیجاری

7

تعداد موتور سیکلت

1

آخرین بروز رسانی : 1400/10/02 07:45