معرفی

داوود صفریان           سرپرست توسعه شبکه

شهرزاد رهسپار       کارشناس مسئول توسعه شبکه

رویا عبداللهی         کارشناس توسعه شبکه

شادی عمادی         راهبر سامانه سیب

 

شرح وظایف :

1.نظارت بر واحدهای بهداشتی سطوح میانی و محیطی (مراکز بهداشتی-درمانی شهری و روستایی و خانه های بهداشت )بر اساس نظام شبکه .

2-نظارت بر اجرای ضوابط گسترش واحدهای بهداشتی درمانی. . 

3.بهره گیری از داده های آماری جمع آوری شده به منظور برنامه ریزی سالیانه در اصلاح گسترش شبکه های بهداشتی درمانی.

4.پیگیری امور مربوط به تجهیز و راه اندازی واحدهای بهداشتی

5.بررسی موقعیت جمعیتی – جغرافیایی تحت پوشش واحدهای عرضه خدمات در سطح شهرستان .

6. بررسی و بازنگری طرح گسترش شبکه ها

7.پیگیری امور مربوط به سرشماری و اطلاعات کامپیوتری

8- تهیه و اجرای پروژه های تحقیقاتی

9--اولویت بندی در احداث واحدهای بهداشتی درمانی-تعیین مکان مناسب برای احداث و نظارت . 

10-.پیگیری امور مربوط در برنامه عمرانی و تعمیراتی واحدهای عرضه خدمات و.....

11.همکاری با سایر کارشناسان واحدها در انجام امور محوله

12-نظارت بر جذب و استقرار تیم پزشک خانواده و نظارت بر نحوه اجرای فعالیتهای پزشک خانواده و بیمه روستایی  -برنامه ریزی جهت آموزش تیم سلامت -

13-انجام بازدید مشترک با اداره بیمه سلامت و  تشکیل کمیته هماهنگی با اداره بیمه سلامت شهرستان و استان 

14-انجام فراخوان پزشکان و ماماها ، ثبت نام و ارائه گزارش به استان  جهت تعیین و گزینش پزشک خانواده .

15-تعیین ضرایب حقوقی ماهیانه تیم پزشک خانواده  

16-توزیع کارانه پرسنل واحدهای ستادی و محیطی بیمه روستایی 

17. پایش و ارزشیابی پزشکان و ماماهای خانواده در مراکز مجری طرح

18.پیگیری امور مربوط به نیروی انسانی در سطح اول شبکه

19.پیگیری امور مربوط به بهبود استاندارد تجهیزات مراکز بهداشتی درمانی و واحدهای تابعه

20-تحلیل آمار و اطلاعات به منظور محاسبه نشانگرهای بهداشتی و تعیین نیازها و اولویتها

21- هماهنگی و همکاری با برنامه های جاری بهداشتی در منطقه.

22-تجدید قرارداد و ادامه همکاری با مراکز پاراکلینیک و داروخانه ها و رادیولوژی و آزمایشگاهطرف قرارداد با بیمه روستایی . 

23- اعلام نظر در خصوص زمینهای کاربری بهداشتی درمانی .

24- اعلام نظر در کمیته نقل و انتقالات  نیروها . 

25- اجرای سامانه یکپارچه بهداشت (سیب) به صورت آموزش ونظارت بر ثبت خدمات در سامانه

26-نظارت بر درصد جمعیت ثبت نام شده و تشکیل پرونده الکترونیک در سامانه سیب - نظارت بر شاخص حداقل یکبار خدمت گرفته - نظارت بر شاخص ثبت تلفن همراه در سامانه سیب - نظارت بر شاخص های میزان رضایتمندی - نظارت بر شاخص های نظام ارجاع الکترونیک و شاخص های ارزیابی سامانه سیب .

2-بررسی های تلفنی موارد عدم رضایت و عدم دریافت خدمت در سامانه سیب .

28-نظارت بر واحدهای فعال غیرفعال و کاربران فعال و غیرفعال در سامانه سیب . 

29- جلب مشارکت خیرین و اجرایی نمودن اصول مشارکت مردمی و هماهنگی بین بخشی .

 

 

آخرین بروز رسانی : 1402/02/26 00:19