معرفی همکاران کارگزینی شبکه بهداشت و درمان شهرستان آستارا 

 

 رحیمه زاهدان  :             مسئول کارگزینی

 زکی اله مهدوی  :          کارگزین

 سودا محبوبی مقدم  :     رابط آموزش

***************************************

شرح وظایف امور کارگزینی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آستارا

 

- مطالعه قوانین استخدامی بخشنامه ها دستور العملها

-بررسی تغییرات پستهای سازمانی و پستهای موقت با همکاری واحد تشکیلات دانشگاه

-نظارت بر صدور احکام ترفیع،انتصاب،مزایا،ماموریت،مرخصی وغیره وامضای آن

-همکاری مستمر با واحد تشکیلات و روشها در جهت انجام امور مربوط به طبقه بندی مشاغل بر اجرای قانون استخدام کشوری

-جمع آوری گزارشات واحدها و پیش بینی پرسنل مورد نیاز در بودجه سال آینده

-سرویس کنترل نحوه انجام وظیفه کارگزینها

-امضای خط سیر ماموریت کارکنان
-(برقراری حقوق ومزایای اولیه کارکنان قراردادی ) (استخدام پیمانی) (استخدام رسمی آزمایشی) (تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی) (تبدیل وضعیت از رسمی - آزمایشی  به  رسمی قطعی) (حکم بازنشستگی ) (فسخ قرارداد کارکنان پیمانی و قراردادی ) حکم استفاء و اخراج- حکم تعیین حقوق ومزایا یک روز قبل از بازنشستگی (ماموریت آموزشی و تمدید ماموریت آموزشی و پایان ماموریت آموزشی ) -تغییرمحل خدمت - انتقال -ماموریت صدور کلیه احکام مربوط به انتصابات تغییر عنوان ها و احتساب سوابق خدمت و احتساب مدرک تحصیلی پس از طرح در کمیته طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه و اعلام نظریه کمیته طرح طبقه بندی مشاغل

-انجام مکاتبات پرسنلی و اداری با واحدهای درون سازمانی و یا سایر سازمانها ودستگاههای اجرائی
وپاسخ به نامه های مربوط طبق دستور مقام مسئول

-تحویل مدارک از پرسنل جدید الاستخدام جهت تشکیل پرونده پرسنلی برابر مقررات

-ارزشیابی پرسنلی کارکنان، کارشناسان ، مدیران و سرپرستان به صورت سالانه

-ارائه آمار پرسنلی شبکه وتوابع تحت پوشش

-صدور احکام مرخصی های استعلاجی استحقاقی و مرخصی بدون حقوق

-پیگیری حضور و غیاب و ساعات کاری توسط تایمکس

- کسب دستورالعملهای لازم و برنامه کار از سرپرست مربوطه

- اجرای قوانین و مقررات و آئین نامه های مربوطه

- نظارت دقیق در حسن انجام تعهد متعهدین خدمت

-  تهیه خلاصه پرونده کارکنان

- رسیدگی به جرائم غیبت ها و تأخیر ورودها بطور نهائی و تهیه و تنظیم احکام جرائم

- مرتب نمودن اطلاعات و آمار جمع آوری شده و انتقال آنها به پرونده های مربوطه

- استخراج اطلاعات لازم از پرسشنامه های مربوط به کارگزینی

- نگهداری آمار کارکنان و تغییرات ونقل وانتقالات

- تهیه وپیشنویس نامه های ارجاعی

- انجام سایر اموری که در حدود وظایف اداری از طرف سرپرست مربوطه ارجاع می گردد

- تهیه نگارش از فعالیتها و پیشرفتها و مشکلات جهت سرپرست مربوطه

-انجام امور مربوط به تعاون و رفاه کارمندان

-رسیدگی به فرمهای پرشده استخدامی بمنظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها

- انجام سایر امور مربوطه 

*****************************************************

 رابط آموزش

 یکی از کارکنان واحد برگزار کننده است که مسئولیت کلیه امور اجرایی دوره را از سوی مدیریت واحد به شرح ذیل بر عهده دارد:

-     برنامه ریزی لازم جهت برگزاری دوره آموزشی

-     ایجاد تمهیدات لازم جهت فراهم ساختن امکانات مورد نیاز با هماهنگی مسئولین مربوطه

-     هماهنگی با واحد اموزش استان جهت اجرای دوره های اموزشی پرسنل

-     هماهنگی با استاد جهت حضور در دوره آموزشی

-     اخذ موافقت جهت مجوزهای مالی دوره

-     اطلاع رسانی و گزارش بموقع به مسئولین مربوطه

-     حضور در دوره های اموزشی به منظور برگزاری صحیح و مطلوب

-     شرکت در جلسه آزمون حضوری و غیر حضوری و نظارت بر حسن اجرای آن

-     ارسال اصلاحیه در ارتباط با هر گونه تغییرات در مکان و زمان دوره اموزشی و ازمون قبل از اجرای ان

-     ارسال نامه و گزارش پایانی از انجام هر دوره به واحد آموزش استان

-     ثبت دوره های آموزشی پرسنل در سیستم آموزشی

-     بررسی افراد مشمول جهت اخذ گواهی نامه تیپ دوم

-     صدور شناسنامه آموزشی برای پرسنل جهت اخذ رتبه ارزشیابی سالیانه

-     انجام سایر امور مربوطه

     
     
     
     
     
     
آخرین بروز رسانی : 1400/11/12 10:48