معرفی:
 
فریدون لطفی           کارشناس نظارت بر درمان
 
 شرح وظایف:

 

   1-  اجرا وپی گیری امور محوله طبق دستور سرپرست مافوق

    2 - بازدیدازمطبها ، دفاترکار، موسسات پزشکی دولتی وخصوصی (بیمارستانها،درمانگاهها،و...)

   3- ارزشیابی موسسات پزشکی دولتی وخصوصی

   4- کارشناسی ونظارت برتاسیس واحداث مراکز درمانی تا مرحله بهره برداری

   5-  بررسی وپیگیری شکایات ارجاعی

   6- شرکت درجلسات مربوط به واحد نظارت بردرمان

   7-  انجام کلیه فعالیتهای مربوط به واحد نظارت بردرمان

   8-  تهیه وتنظیم اهم فعالیتهای واحد درقالب گزارش های آماری

   9-  مکاتبات مربوط به واحد نظارت بردرمان

  10 -معرفی متخلفین به مراجع قضائی 
  
11 -ابلاغ قوانین وآئین نامه ها ودستورالعمل های واصله به مراکز ذیربط (بخشهای دولتی وخصوصی)

  12- بررسی وصدور گواهی اشتغال بکار وعدم نیاز درساعات غیر اداری جهت متقاضیان ومکاتبات ذیربط

  13- نظارت برحسن اجرای سیستم ثبت مرگ ومیر

  14 - تهیه وتنظیم برنامه بازدید کارشناسان نظارت

  15- هماهنگی با سایرواحدهای ستادی شبکه (داروئی،بهداشت محیط) جهت بازدید های مشترک

         16-استعلام متقاضیان جهت عدم اعتیاد وسوء پیشینه برای موسسات

 

 

آخرین بروز رسانی : 1400/10/01 13:43