معرفی:

فرحناز شاهی    مربی بهورزی

الهامه قوشخانی     ماما

 
مقدمه :

همزمان باتشکیل اداره بهورزی درمرکزتوسعه شبکه وارتقاء سلامت ،تغییردرسیمای بیماریها وایجاد نظام نوین آموزش کارکنان ،بازنگری درساختارمراکزآموزش بهورزی وآیین نامه آن امری ضروری به نظرمی رسید.

به منظورپاسخگویی به این نیاز،گروه نیروی انسانی مرکز توسعه شبکه وارتقاء سلامت طی نشستی با کارشناسان مسئول بهورزی دانشگاههای کشوردراین زمینه هماهنگی های لازم راانجام ودرنتیجه مقرر شدکلیه اعضای شرکت کننده نظرات کارشناسی خودرا درزمینه تدوین آیین نامه وساختار جدید مراکز آموزش بهورزی به مرکز توسعه ارائه نمایند.پس ازگردآوری نظرات کلیه دانشگاه ها ،با توجه به تجارب ومطالب ارسالی کارشناسان مسئول بهورزی دانشگاه های کاشان ،شیراز واهواز ازآنان دعوت به عمل آمد تادرامرتدوین وبازنگری آیین نامه با گروه نیروی انسانی همکاری نمایند.حاصل نشست سه روزه این کارشناسان و کارشناسان مرکز توسعه شبکه وارتقاء سلامت به همراه بهره گیری ازنظرات کارشناسان مسئول بهورزی دانشگاه های سمنان ،گیلان ،گلستان واراک وکاشان ،تدوین بخش های مختلف آیین نامه بود.حاصل این همفکری ها وتلاش های صادقانه ودلسوزانه ،مجموعه ای است که در 59 ماده و82 تبصره با نام آئین نامه آموزش بهورزی تدوین گردید.

هدف ازتشکیل مراکز آموزش بهورزی : 

درراستای تحقق اهداف نظام سلامت درکشور مراکز آموزش بهورزی با هدف بهره مند کردن خانه های بهداشت ازبهورزان دارای مهارت های کافی تاسیس گردیده اند.

این هدف ازطریق آموزش وتربیت بهورزان قبل ازاستخدام وتدوین برنامه بازآموزی آنان تحقق می یابد. تبصره : کارشناس مسئول بهورزی استان مسوول نظارت برفعالیت های مراکزآموزش بهورزی شهرستان ها وارزشیابی عملکرد آنهاست. 

 وظایف مرکز آموزش بهورزی :

الف- پذیرش بهورز

ازطریق تشکیل کمیته پذیرش بهورز شهرستان وبا حضور : مدیرمرکزآموزش بهورزی – کارشناس مسئول گسترش مرکز بهداشت شهرستان – رئیس مرکز بهداشت شهرستان – مسئول کارگزینی مرکز بهداشت شهرستان به منظور:

1- تعیین روستاهای دارای اولویت ازنظرجذب وپذیرش بهورز

2- بررسی پستهای بلاتصدی بهورزی

3- اعلام نیاز وتعیین اولویت ها به مرکز بهداشت استان وپیگیری کسب مجوز با همکاری حوزه معاونت بهداشتی

4- توجیه برنامه درروستاهای اصلی وقمر خانه های بهداشت وجلب همکاری مردم ،شورای اسلامی ، معتمدان محلی وغیره ازطریق مراجعه مستقیم مدیر،مربیان وکارشناسان واحد گسترش مرکز بهداشت شهرستان

5- برقراری ارتباط با خانواده ها وجستجوی نفرات واجد شرایط برای ارائه خدمات بهداشتی درمانی وتوجیه ارزش این خدمات

6- اطلاع رسانی درخصوص پذیرش بهورز بومی درروستاهای مورد نظر از طریق نشر آگهی درمساجد ، خانه بهداشت ،مراکز بهداشتی درمانی ،اماکن عمومی وغیره

7- جمع آوری وبررسی مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام داوطلبان ،تنظیم پرونده وصدور کارت شرکت درجلسه آزمون

8- تائید بومی بودن ومحل سکونت داوطلبان

9- برگزاری آزمون کتبی ومصاحبه برای انتخاب نفرات برتر ازبین داوطلبان بومی هرمحل ومعرفی آنان به هسته گزینش

10- اعلام اسامی پذیرفته شدگان برای ثبت نام وتکمیل پرونده درمرکزآموزش بهورزی

11- فراهم نمودن تسهیلات لازم برای سنجش سلامت دانش آموزان دربدو ورود به مرکز صورت می گیرد. 

 

سایر وظایف مرکز آموزش بهورزی :

- تامین امکانات رفاهی دانش آموزان (طبق آیین نامه)

- اجرای برنامه های آموزشی نظری – عملی وکارآموزی وتربیت حضور ومستمر مربیان درکلیه مراحل آموزشی

- برگزاری آزمونهای پایان هرپایه ومشارکت درآزمون نهایی

- تدوین طرح درس روزانه وکلی وچک لیست های آموزشی

- برگزاری امتحانات هرپایه درطول دوره آموزش

- تامین محیط سالم اجتماعی برای دانش آموزان درحال تحصیل ونظارت بررفتاروانضباط آنان

- برپایی اردوهای علمی ،فرهنگی ،تفریحی دانش آموزان بهورزی درمعیت مربیان

- اجرای آموزش عملی وکارآموزی کمکهای اولیه و. . . دربیمارستان

- همکاری با فصلنامه بهورز،جمع آوری واستخراج نیازهای آموزشی بهورزان شاغل ازطریق فرم های نیازسنجی کارکنان جهت ارسال به دفترفصلنامه

- تهیه وجمع آوری مطالب آموزشی مناسب ازپرسنل جهت ارسال به دفترفصلنامه

- تهیه وجمع آوری مطالب آموزشی مناسب ازپرسنل جهت ارسال به دفترفصلنامه

- طراحی وبرنامه ریزی واجرای برنامه های آموزشی غیرحضوری (ازراه دور) بهورزان وبرگزاری آزمون فصلنامه

 تشکیل کمیته آموزش شهرستان (متشکل ازرئیس مرکزبهداشت شهرستان ،مسئولین ستادی برحسب مورد ،مدیرمرکزآموزش بهورزی ) که به منظوراجرای وظایف زیرصورت می گیرد.

1- نیازسنجی آموزشی به صورت متمرکز وبررسی اطلاعات ماندگارازدوره های برگزارشده پس ازشش ماه جهت بهورزان وباهمکاری واحدهای ستادی

2- اعلام نتایج نیازسنجی ها به واحدهای ستادی

3- دریافت نیازهای آموزشی کارکنان ازواحدهای مختلف مرکز بهداشت شهرستان

4- تطبیق نیازهای واحدها با نیازبهورزان وشرایط موجود 

5- برنامه ریزی جهت اجرای دوره های آموزشی با همکاری واحدهای ستادی

6- نظارت وارزشیابی کلاسها وکارگاههای برگزارشده براساس چک لیست (تهیه طرح درس ،پیش آزمون وپس آزمون، نحوه تهیه سئوالات ،انتخاب مربی و. . .)

7- ارزشیابی دوره های آموزش درحین اجرا وبعد ازپایان دوره به منظور بررسی وتجزیه وتحلیل پیشنهادها وتعیین نارساییها وارائه فرمهای لازم جهت رفع نارسائیها وبهبود آموزش

8- تدوین منابع آموزشی ازطریق تالیف ،ترجمه کتب،مجلات ومقالات علمی

9- مشارکت دربرنامه ریزی وبرگزاری سمینارهای آموزشی ،ارزشیابی آنها وتجزیه وتحلیل نظرات وپیشنهادات شرکت کنندگان وانعکاس آن به مسئولین اجرایی

10- بررسی سیاستها وخط مشی های نظام اداری کشور درزمینه آموزش کارکنان دولت

11- شناسایی استراتژیها وجهت گیریهای آموزشی

12- بررسی واظهارنظر نسبت به مسائل ومشکلات آموزشی وارائه طرحهای اجرایی مناسب

13- انجام مطالعات وپژوهش درزمینه برنامه های آموزشی اجرا شده درسطح آموزش واجرا

14-بررسی وشناخت نیازهای آموزشی تخصصی مدیریت وارائه طرحها وبرنامه های مناسب با همکاری واحدهای مرتبط مرکز بهداشت

15- تعیین روش وشیوه آموزش باهماهنگی واحدهای ستادی

16- تامین وپیگیری ایجاد فضا ووسایل کمک آموزشی مناسب

* تذکر : دبیرکمیته آموزش مدیرمرکز آموزش بهورزی می باشد.

- شرکت درجلسات ادغام برنامه های جدید وهمکاری ومشارکت دراجرای برنامه ها وانتقال آموزشها به سایررده ها

توجه : لازم است جهت برگزاری هرچه بهتر آموزشها با هماهنگی مدیرمرکز ازمربیان توانمند درامر تدریس استفاده گردد.

- برنامه ریزی جهت ارتقا مستمر آموزش بهورزان با استفاده ازنظرات اصلاحی وتجزیه وتحلیل کارگاههای برگزارشده

- برگزاری کلاسهای عملی ومهارت آموزی جهت کارکنانی که دراین زمینه نیازبه آموزش دارند.

 - مشارکت دربرگزاری دوره های کارورزی ،کارآموزی دانشجویان پزشکی وپیراپزشکی درمراکزبهداشتی درمانی شهری وروستایی

- مشارکت درآموزش دانشجویان دوره های پزشکی اجتماعی وجامعه نگر

- مشارکت درارتقاء برنامه های آموزشی وکارآموزی دانشجویان با همکاری دانشکده ها

- مشارکت درجلسات هماهنگی دانشکده ها جهت انتقال مشکلات موجود دوره کارآموزی دانشجویان در مراکز بهداشتی درمانی به آنها

- برگزاری مراسم بزرگداشت روز بهورزبا همکاری سایرواحدهای ستادی

- انتخاب بهورز ومربی نمونه

- تشکیل شورای بهورزی

- حضورفعال درجلسات آموزشی وبازآموزی مرکزبهداشت شهرستان واستان

- مشارکت درنظارت برعملکرد کارکنان مراکز بهداشتی درمانی

- نظارت مستمربرفعالیت پرسنل خانه های بهداشت آموزشی ودانش آموزی وبازخورد به مدیرمرکزمربوطه

- ارسال نتایج نظارت ها وپیشنهاد تشویق وتنبیه کارکنان

- مشارکت درکمیته های آموزشی واجرایی مرکز بهداشت شهرستان

- همکاری با مرکزبهداشت درراه اندازی خانه های بهداشت دانش آموزی ومراکزبهداشتی درمانی جدید

- تمهید مقدمات دریافت دیپلم کارودانش بهورزان

- مشارکت دراموراداری بهورزان (ارزشیابی سالیانه ،ارتقاء شغلی ،تغییرعنوان و...)

- پژوهش درعرصه های بهداشتی درمانی

- تامین اموررفاهی بهورزان ودانش آموزان بهورزی باهمکاری امور اداری

- مشارکت درکمیته نقل وانتقالات (به ویژه بهورزان)

تاسیس وراه اندازی مرکز آموزش بهورزی براساس طرح توسعه گسترش شبکه های بهداشتی درمانی وبا مجوز کتبی ازمعاونت سلامت وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی خواهد بود.

آخرین بروز رسانی : 1400/10/01 13:41