معرفی

  فرخنده درمانی                 کارشناس مسئول سلامت حرفه ای 
 
شرح وظایف واحد بهداشت حرفه ای
      -         انجام مطالعات و بررسی های لازم به منظور آگاهی از وضع بهداشتی محیط کار و وضعیت عمومی
کارگاهها و کارخانجات منطقه و شناخت مسائل بهداشتی صاحبان حرف مختلف و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز  پیرامون آن.

-         کمک به تنظیم برنامه های اجرایی در زمینه مبارزه با بیماریها و مسمومیت ها و سوانح و حوادث ناشی از کار با نظارت و همکاری پزشک. 

-         بررسی واحدهای صنعتی تازه تاسیس از نظر رعایت نکات و اصول بهداشتی و ایمنی و ارائه نظر جهت صدور پروانه بهره برداری 

-         شناسایی مسائل کلی تهیه و توزیع آب آشامیدنی و پیاده کردن برنامه های مربوط از جمله نمونه برداری از آنها.

-         نظارت دائمی بر نحوه اجرای امور بهداشتی کلیه موسسات صنعتی اعم از بخش خصوصی و دولتی و راهنمایی مسولین موسسات مزبور به منظور بهبود شرایط محیط کار بر اساس قوانین موجود.

-         نظارت و پیگیری در تامین مراکز بهداشت کار در واحدهای تولیدی و یا نظارت بر حسن اجرای وظایف محوله مراکز بهداشت کار و با نظارت و همکاری پزشک.

-         رسیدگی به شکایت واصله و اقدام در رفع مشکلات در زمینه بهداشت محیط کار.

-         پیگیری عملیات اجرایی در زمینه پیشگیری و بیماریابی و مبارزه با بیماریها و مسمومیت ها وسوانح ناشی از کارتحت نظارت و همکاری پزشک.

-         تشکیل پرونده های بهداشتی و پزشکی و ارجاع افراد شاغل برای ادامه معاینات و تکمیل پرونده ها به مراکز درمانی زیربط.

-         طبقه بندی نتایج بدست آمده از بررسی های روزمره محیطی, بهداشتی , پزشکی و تهیه گزارش مربوط.

-         نظارت و اجرای برنامه های آموزشی در زمینه بهداشت حرفه ای و انجام کلیه مسائل مربوط به آن.

-         اجرای برنامه های از پیش تنظیم شده جهت جلوگیری از حوادث ناشی از کار.

-         تشخیص قطعی عوامل زیان آور موجود در محیط کار و شنلسایی علائم و آثار اولیه بیماریهای حرفه ای و مسمومیت های شغلی.

-         اندازه گیری, نمونه برداری و ارزشیابی و ارائه طریق به منظور کنترل عوامل زیان آور محیط کار طبق برنامه های از پیش تعیین شده.

-         همکاری در اجرای برنامه های تحقیقاتی در زمینه مسائل زیان آور محیط کار با توجه به شرایط اقلیمی و کثرت صنایع در منطقه.

-         ارائه طریق در مورد جمع آوری و دفع صحیح بهداشتی زباله و فاضلاب صنعتی.

-         نظارت و راهنمایی بهداشتی مربوط به تسهیلات بهداشتی و رفاهی و محل های تهیه و توزیع مواد غذایی و ساختمانی و غیره.

-         شناسایی فرآورده های گوناگون بوجودآورنده عوامل زیان آور محیط کار.

-         تشخیص و ارائه راه حل مسائل عمده ایمنی صنعتی و تهیه گزارش مقدماتی مربوط به حوادث. 

-     انجام سایر وظایف مربوط به شغل ارجاعی.

 

 

آخرین بروز رسانی : 1402/02/26 15:56