معرفی:

     پونه رجائی پور                 ماما مسئول
 
 شرح وظایف واحد آموزش

1-  اجرای سیاست ها و برنامه های ابلاغ شده از طرف معاونت بهداشتی استان

2- ارایه مشاوره فنی در زمینه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای زیرمجموعه  و سایر سازمان ها، ادارات و نهادها

3- برنامه ریزی برای انجام نیازسنجی آموزشی مرتبط با اولویت های سلامت منطقه

4- طراحی برنامه های آموزشی مبتنی بر نتایج حاصل از نیازسنجی آموزشی و سایر شواهد

5- تدوین و اجرای مداخله در کاهش بیماری های قلبی – عروقی و سرطان ها ( اولویت های استانی ) براساس نیاز سنجی 

6- تدوین و اجرای طرح مداخله  افزایش بهداشت دهان و دندان دانش آموزان ( اولویت شهرستانی ) براساس نیاز سنجی 

7- برنامه ریزی برای انتقال مهارت های آموزشی، ارتباطی و اطلاع رسانی به اعضای تیم سلامت

8-  ارزشیابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت و نظارت بر رعایت استانداردها در فرآیندهای آموزش سلامت در مراکز بهداشتی –  درمانی و خانه های بهداشت

 9-  افزایش دانش کاربردی و ارتقامهارت های آموزشی ،ارتباطی و اطلاع رسانی ( هدا ) در پرسنل مرتبط با سلامت

10- جلب حمایت و همکاری درون بخشی و برون بخشی  برای پیشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت

11- همکاری با  رسانه های جمعی در طراحی و اجرای برنامه های آموزش سلامت عمومی

12- مشارکت با واحد بهداشت مدارس در اجرای برنامه مدارس مروج سلامت

13- مشارکت در گسترش برنامه های سلامت در مراکز آموزشی، محیط های کار، مراکز ارائه خدمات سلامت و مکان های عمومی

14-همکاری با سایر واحدهای کارشناسی  در طراحی و اجرای مداخلات سلامت در منطقه ( مانند ایدز و .... )

15- مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های مرتبط با مناسبت های سلامت  در سطح منطقه

16- جمع آوری، تحلیل، گزارش و بازخورد آمار مربوط به فعالیت های آموزش سلامت به مراکز بهداشتی – درمانی و خانه های بهداشت

17- تدوین و اجرای برنامه های هفته سلامت

18- مشارکت در طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی استانی و شهرستانی

 

آخرین بروز رسانی : 1402/02/26 15:15