:معرفی 

  دکتر معصومه پوریوسف   :  کارشناس مسئول آزمایشگاه 

  رویا آقابیک زاده  :  کارشناس آزمایشگاه

  مریم قهرمانی مقدم : کارشناس آزمایشگاه

  بهاره نظری : کارشناس آزمایشگاه
 
  کاردان آزمایشگاه: هاله ساسانیان

 

 

کارشناس مسئول ازمایشگاه :

پایش دوره ای آزمایشگاهها -

-                                                                                       - جمع آوری داده های آزمایشگاه وتهیه گزارش وتهیه فایل اکسل وارسال به معاونت بهداشتی
- دریافت برگه های بیمه تامین اجتماعی ، خدمات درمانی و.... ،ثبت اطلاعات دربرنامه آزمون وارائه به واحد آمار درپایان ماه-
-مدیریت بحران (التور) ، درخصوص تامین نیروی انسانی ،تجهیزات موردنیاز در مواقع بروز بحران
پیگیری خرید وسایل وتعمیرات وکالیبراسیون دستگاهها-
 
-آموزش به نیروهای جدیدالورود آزمایشگاهی و مامایی،وتهیه دستورالعملهای استاندارد سازی وارسال به آزمایشگاهها
هماهنگی درخصوص نمونه گیریهای فصلی مامایی-
تعامل با سایر واحدها در خصوص مشکلات وتشکیل جلسه جهت رفع آن-
همکاری در کارهای فوق برنامه شبکه -
نظارت بر رعایت مستند سازی آزمایشگاه-

 

کارشناس آزمایشگاه :

 

-    تعیین خط مشی و تنظیم برنامه های تحقیقاتی ، مطالعاتی ، تخصصی آزمایشگاهی ، تقسیم وظایف و نظارت بر انجام آن و همچنین سرپرستی و هماهنگی فعالیتهای مربوط یا همکاری در انجام فعالیتهای فوق .

-    نظارت و یا انجام آزمایشهای ساده آزمایشگاهی شامل فرمول لکوستیر ، شمارش گلبولی ، سدیمانتاسیون ، هماتوکریت ، هموگلوبین ، سیلان و انعقاد گروه خون رایت و یدال .

-          انجام آزمایشهای مستقیم و فلوتاسیون ، مدفوع ، قارچ کچلی و یا نظارت بر انجام آن .

-          انجام اقدامات آزمایشگاهی مربوط به امتحان کامل ادرار و اندازه گیری قند و اوره خون .

-          انجام آزمایشهای آسیب شناسی و سیتولوژی .

-    انجام آزمایش بر روی مواد اولیه داروئی و غذائی نظیر تعیین مقدار و تشخیص ناخالصی ها با توجه به استانداردهای موجود .

-    نظارت و یا انجام اقدامات آزمایشگاهی مربوط به شمارش باکتری محصولات داروئی و غذائی ، تهیه محیط های کشت اختصاصی و مراقبت و کنترل دستگاههای فیزیکی .

-    انجام آزمایشهای مربوط به تعیین میزان آلودگی هوا و سایر آزمایشات در آزمایشگاههای اختصاصی بهداشت محیط .

-          انجام آزمایشهای مربوط به آب شناسی در آزمایشگاههای اختصاصی

-          همکاری با کمیته استاندارد بمنظور استاندارد کردن روشهای مختلف آزمایشگاهی

-          بررسی و کنترل روشهای آزمایشی در آزمایشگاههای سازنده فرآورده های اختصاصی .

-          انجام راهنمائی های لازم به کارشناسان و سایر کارکنان تحت نظر در انجام وظایف مربوط ، هماهنگ کردن فعالیتهای آنها و نیز نظارت بر استفاده صحیح از روشها و دستگاههای مورد استفاده .

-          انجام آزمایش مجدد بر روی موارد مشکوک در صورت لزوم .

-          قرائت نتیجه آزمایش و اعلام پاسخ .

-          همکاری با سایر گروههای بهداشتی و درمانی در زمینه های مربوط .

-          شرکت در برنامه اپیدمیولوژی و سایر برنامه های بهداشتی .

-          شرکت در دادگاههای مربوط به امور مواد خوردنی ، آرایشی ، بهداشتی و آشامیدنی

-          تهیه و تنظیم مطالب آموزشی و نظارت بر انجام آموزش آزمایشگاهی برای موسسات آموزشی مربوط

-          تهیه و تنظیم مقالات علمی و بررسی مقالات و گزارشات تهیه شده قابل نشر .

-          هماهنگ کردن خط مشی آموزشی در کلیه مراکز آموزشی آزمایشگاهی .

-          انجام اقدامات لازم در زمینه انطباق برنامه های /اموزشی با روشهای جدید آموزشی .

-          انجام کارخای آموزشی لازم برای کارآموزان و بازآموزان معرفی شده .

-    محتملاً تدریس در مراکز آموزشی در زمینه مربوط به شغل و تعلیم به کادرهای فنی معرفی شده در خصوص انجام روشهای مورد نظر .

-    شرکت در جلسات و کمیسیونها  و سمینارهای علمی و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی پیرامون موضوعات مطرح شده .

-          تهیه م تنظیم گزارشات لازم پیرامون وظایف محوله و ارائه آن به مسئول یا مسئولان مربوط

-          انجام سایر وظایف مربوط به شغل که بر حسب پست مورد تثدی به شاغلین ارجاع می شود .

 

کاردان آزمایشگاه :

-    همکاری با کارشناس آزمایشگاه در انجام کلیه وظایف مربوط و انجام تمام یا قسمتی از وظایف آنان حسب ارجاع

-          انجام آزمایشهای ساده استاندارد آزمایشگاهی و نگهداری سوابق مربوط

-          همکاری با کارشناسان مربوط در تنظیم مقالات علمی و بررسی کارهای انجام شده و قابل نشر .

-          مشارکت در انجام آزمایشهای آسیب شناسی و سیتولژی ( جهت آزمایشهای تشخیص طبی ) .

-          انجام آزمایش محدود در موارد مشکوک در صورت نیاز

-          مشارکت در برنامه های اپیدمیولژی و سایر امور بهداشتی و درمانی .

-          بررسی و تنظیم گزارش کارهای جاری آزمایشگاهی و ارائه آن به مسئولین مربوط .

-          انجام نمونه برداری های مورد آزمایش و اطلاعات ضروری .

-          نظارت بر کار کارکنان تحت سرپرستی و ارائه راهنمائیهای لازم به ایشان در انجام وظایف محوله .

-    انجام آزمایشهائی نظیر میزان آلودگی هوا ( جهت آزمایشگاههای اختصاصی نظیر بهداشت محیط ) زیر نظر کارشناسان مربوط .

-    آزمایش مواد اولیه داروئی و غذائی نظیر تعیین مقدار و تشخیص ناخالصی ها با توجه به استانداردهای موجود با ارشاد و راهنمائی کارشناس مربوط .

-          انجام سایر امور مربوط .

 

 

آخرین بروز رسانی : 1402/02/28 00:22