ردیف

عنوان مطلب آموزشی

 1  راهنمای آموزش سامانه سیب ویژه پزشکان
2  راهنمای آموزش سامانه سیب ویژه مراقبین سلامت و بهورزان
 راهنمای آموزش سامانه سیب ویژه متصدیان پذیرش 
 4  اقلام دارویی پزشک خانواده در سطح یک مراکز بهداشتی درمانی
 5  لیست داروهای مجاز مامای پزشک خانواده

6

دستورالعمل ورژن 17 پزشک خانواده
       7       
 دستورالعمل ورژن 16 پزشک خانواده       
8 دستورالعمل ورژن 15پزشک خانواده
 9  سطح بندی خدمات
 10  برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی
 11  ضرایب محرومیت
  12  دستورالعمل اجرایی برنامه تامین و گسترش مراقبت های اولیه مناطق شهری            
13  پزشک خانواده و تغذیه
 14  آئین نامه تحول نظام سلامت
 15  دستورالعمل ارجاع آزمایشات
1  آشنایی با نظام  5S  
17 دستورالعمل ورژن 18
 18دستورالعمل نسخه 19 پزشک خانواده
 19 چک لیست پایش پزشک خانواده
20 چک لیست پایش مامای پزشک خانواده
2 اصول پیاده روی صحیح و دانستنیهای بهداشتی
 22 مبانی و استانداردهای فرایندهای اجرایی کووید 19
23 تشخیص و درمان کووید 19( نسخه هشتم)
24  دستورالعمل نسخه 20 پزشک خانواده
25  اهمیت ارزیابی گواهی فوت پزشکی صادر شده توسط پزشکان