ردیف

نام مرکز بهداشتی درمانی

نام روستاهای اصلی و قمر

نام خانه بهداشت

شماره تلفن

1

مرکز روستایی ویرمونی 44852206

ویرمونی

ویرمونی

44852509

هودول

هودول

58351431

شیرین آباد

...

...

تله خان

...

بیجاربین

بیجاربین

44853306

شیخ علی محله

...


2

مرکز روستایی عباس آباد44803704

عباس آباد

عباس آباد

44869640

دربند

...


کانرود

کانرود

44856493

دیله

...

...

3

مرکز روستایی عنبران44858230

عنبران 1

عنبران 1

44858173

بی بی یانلو

...

...

عنبران 2

عنبران 2

44858195

لمیر محله

...

...

شهرک هجرت

شهرک هجرت

...

عسگر محله

...

...

شونده چولا

...

خانه های آسیاب

خانه های آسیاب

58351354

شونان

...

...

عیوض محله

...

4

مرکز روستایی لوندویل44862331

سیرالیوه

سیرالیوه

44864631

خسرومحله

...

...

جوزی محله

...

شهاب محله

...

کوته کومه

کوته کومه

58352550

چلوند بالا

چلوند بالا

58353620

سهراب محله

سهراب محله

44863432

باش محله

باش محله

44863429

سیبلی

سیبلی

44863363

قنبر محله

...

...

قره سو

قره سو


خلیله سرا

خلیله سرا

...

نظر محله

...

...

دوراه

...

باباعلی

...

شیری حیاطی

...

چیبینیک

...

تندری

...

سلی

...

کلمبی

...

میاکومی

...

خمت دره

...

گونش

...

کاروانسرا

...

5

مرکز روستایی صیادلر-حیران 58333144-44855477

حیران

حیران

44855477

چناره

...

...

حیران علیا(گنج کش)

...

پالودق

...

ونه بین

...

حاجی امیر پایین

...

سیج

سیج

58351314

فندقه پشته

...

...

آق مسجد

...

چملر

...

دگرمانکشی

...

گیلده

گیلده

58351286

صیادلر

صیادلر

58333131

تاواکش

...

...

شونده چولا بالا

...

کشفی

...

پوری چول

...

دمیر اوغلی کش

...

هلستون

...

هوژیه

...

مشند

مشند

...

گودی اولر

...

...

شاءغولا

...

زرژیه

...

6

مرکزشهید محمدزاده

باغچه سرا

باغچه سرا

44850232

قلعه

...

...

7

پایگاه شهید آهنی

44810863

8

پایگاه شهیدمورخی

44833390

9

پایگاه لوندویل

44863431

10

بیمارستان شهید بهشتی

44836662-64

آخرین بروز رسانی : 1400/06/02 08:22