دکتر فرید بصیری مقدم مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مرزی بندر آستارا