جدول میزان بروز کم کاری مادر زادی تیروئید

سال

تعداد نوزادان غربالگری شده

تعداد بیماران شناسایی شده

میزان بروز بر حسب هر 1000نوزاد

86

1160

3

6/2

87

1218

0

0

88

1342

3

2/2

89

1469

3

2

90

1575

2

3/1

91

1480

3

2

شش ماهه اول 92

790

2

5/2

جدول میزان شیوع کم کاری مادر زادی تیروئید از سال 90 – 86

تعداد نوزادان غربالگری شده

تعداد بیماران شناسایی شده

میزان شیوع بر حسب هر 1000 نوزاد

8244

14

7/1

توضیح اینکه به ازائ هر 590 نوزاد یک بیمار کم کاری تیروئید مادر زادی شناسایی شده است


جدول پوشش غربالگری هیپوتیروئید مادرزادی شهرستان آستارا

87

آستارا

1293

1218

94%

88

آستارا

1335

1342

100%

89

آستارا

1344

1469

109%

90

آستارا

1429

1575

110%

91

آستارا

1496

1480

99%

شش ماهه اول 92

آستارا

752

790

105%

آخرین بروز رسانی : 1400/10/02 23:24