شاخص های بهداشت حرفه ای :

مدیریت پسماند

1-     درصد کارگاههای بازدید شده مرتبط با پسماند

2-     درصد پوشش معاینات شغلی شاغلین پسماند

3-    درصد کاردان و کارشناس آموزش دیده

4-    درصد کارگران و کارفرمایان آموزش دیده

5-     درصد شاغلین پسماند دارای وسایل حفاظت فردی مناسب 

توسعه ارگونومی

1-     درصد کارگاههای زیر 20نفر در بهسازی ارگونومی

2-     درصد کارگاههای بهسازی شده دارای مسئول بهداشت حرفه ای

3-     درصد افراد آموزش دیده (کارفرمایان /کارگران )

کمیته حفاظت فنی و بهداشتکار

1-     درصد کارخانجات دارای کمیته های حفاظت فنی و بهداشتکار در کارخانجات و شرکتهای مشمول

2-     درصد نظارت بر عملکرد فعالیتهای کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در کارخانجات و شرکتها

3-     درصد برگزاری برنامه های آموزشی و باز آموزی برای کارشناسان بهداشت حرفه ای کمیته های حفاظت فنی و بهداشتکار

بهداشت قالیبافان (بقا)

1-     درصد کارگاههای قالیبافی تحت پوشش به تفکیک خانگی و غیر خانگی و شهری وروستایی

2-     درصد قالیبافان دارای کارت بافندگی از اداره فرش

3-     درصد کارگاههای قالیبافی بهسازی شده

4-     درصد شاغلین قالیباف تحت پوشش معاینات کارگری

5-     درصد کارگاههای قالیبافی بازدیدی توسط مرکز بهداشت شهرستان جهت دریافت تسهیلات بانکی

6-     درصد قالیبافان دارای صندلی ارگونومیک

7-     درصد قالیبافان معاینه شده دارای بیماریهای شغلی

جیوه

1-     درصد کارگاههای شناسایی شده مرتبط با جیوه

2-     درصد کارگاههایی که عامل زیان آور جیوه با اقدامات فنی مهندسی کنترل شده است

3-     درصد کارگاههایی که پیگیری های لازم توسط بازرسان بهداشت کار در مورد آنها انجام شده است .

4-     درصد کارفرمایان متخلفی که به مراجع ذیصلاح معرفی شده اند .

5-     درصد کارفرماین صنایع دارای جیوه که در خصوص جیوه آموزش دیده اند

6-     درصد کارگران در معرض جیوه که آموزش های لازم در خصوص جیوه رادیده اند.

7-     درصد کارشناسان بهداشت حرفه ای آموزش دیده در خصوص جیوه

بهداشت کشاورزی

1-     درصد کارگاههای کشاورزی تحت پوشش

2-     درصد کارگاههای کشاورزی بهسازی شده

3-     درصد شاغلین کارگاههای کشاورزی تحت پوشش معاینات کارگری

4-     درصد روستاهای تحت پوشش برنامه بهداشت کشاورزی

5-     درصد کشاورزان آموزش دیده کارگاههای کشاورزی

6-     درصد بهورزان آموزش دیده

7-     درصد کارگران کارگاههای کشاورزی که از وسایل حفاظتی استفاده می کنند.

ساماندهی روشنایی

1-     درصد کارگاههای دارای عامل روشنایی نامناسب به تفکیک بعد کارگری

2-     درصد کارگران شاغل در کارگاههای دارای روشنایی نامناسب به تفکیک بعد کارگری

3-     درصد کاردان و کارشناس آموزش دیده

4-     درصد کارگاههای اندازه گیری شده

5-     درصد کارگاههایی که به روش فنی مهندسی کنترل شده است

کنترل و کاهش گردوغبار سیلیس

1-     درصد کارگاههای دارای پتانسیل آلایندگی

2-     درصد کارگران شاغل در کارگاههای دارای پتانسیل آلایندگی

3-     درصد کارگران استفاده کننده از وسایل حفاظتی مناسب

4-     درصد کاردان و کارشناس بهداشت حرفه ای آموزش دیده

5-     درصد کارفرمایان آموزش دیده کارگاههای مشمول

6-     درصد کارگاههایی که حداقل یکبار مورد بازرسی قرار گرفته اند به تفکیک نوع

7-     درصد کارگاههایی که میزان سیلیس در آنها کنترل شده به زیر حد مجاز

8-     درصد کارگرانی که مورد معاینات پزشکی قرار گرفته اند به تفکیک نوع کارگاه

9-     درصد کارگاههای مشمول دارای کمیته حفاظت فنی و بهداشتکار

10- درصد کارگاههای مشمول معرفی شده به دادسرا

معادن

1-     درصد کارگاههای معدن تحت پوشش

2-     درصد کارگاههای معدن بهسازی شده

3-     درصد شاغلین کارگاههای معادن تحت پوشش معاینات کارگری

4-     درصد کارگاههای مشمول راه اندازی کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

5-     درصد کارفرمایان و کارگران معدنی آموزش دیده به تفکیک

6-     درصد کارگاههای دارای تشکیلات بهداشت حرفه ای به تفکیک ایستگاه بهگر ,خانه بهداشت کارگری ,مرکز بهداشت کار

صدا

1-     درصد کارگاههای دارای عامل صدا به تفکیک بعد کارگری

2-     درصد کارگران شاغل در کارگاههای صدادار به تفکیک بعد کارگری

3-     درصد کاردان و کارشناس آموزش دیده

4-     درصد کارگران و کارفرمایان آموزش دیده

5-     درصد کارگاههای اندازه گیری شده به تفکیک بعد کارگری

6-     درصد ایستگاههای بالای 85 دسی بل در کارگاههای بالای 20 نفر که آنالیز صدا شده اند.

7-     درصد کارگران دزیمتری شده در کارگاههایس بالای 20نفر

8-     درصد کارگاههایی که حداقل یک منبع تولید آنها به یکی از روشهای فنی مهندسی صدا کنترل شده است

معاینات کارگری

1-     درصد شاغلین معاینه شده کارگاههای بالای 20 نفر

2-     درصد شاغلین معاینه شده کارگاههای زیر  20 نفر

3-     درصد کارگاههایی که یک عامل را اندازه گیری نموده اند

4-     درصد چک لیست های تکمیل شده که معاینات آنها توسط بخش خصوصی انجام شده است

 

آخرین بروز رسانی : 1400/10/04 10:47