اهم شاخص های بهداشت مدارس
 
1- درصد دانش آموزانی که تحت پوشش برنامه های سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس هستند

2- درصد دانش آموزانی که معاینه غربالگری شده اند

3- درصد دانش آموزانی که معاینه پزشکی شده اند

4-درصد دانش آموزانی که ارجاع سطح یک داشته اند
 
 5-درصد دانش آموزانی که ارجاع سطح دو داشته اند

6- درصد دانش آموزانی که اختلال بینایی دارند

7- درصد دانش آموزانی که اختلال شنوایی دارند

8- درصد دانش آموزانی که اختلال رفتاری دارند

9- درصد دانش آموزانی که مبتلا به رشک و شپش سر هستند

10- درصد دانش آموزانی که دارای دندان پوسیده هستند

11- درصد دانش آموزان ابتدایی که نمایه توده بدنی (BMI) آنان زیرz-score-3است

12- درصد دانش آموزان ابتدایی که نمایه توده بدنی (BMI) آنان بالایz-score2+ است

13- درصد دانش آموزان ابتدایی که نمایه توده بدنی (BMI) آنان بینz-score +2z-score 3+است

14- درصد دانش آموزان ابتدایی که نمایه توده بدنی (BMI) آنان بینz-score 1z-score + 2+   است

15- درصد دانش آموزان ابتدایی که نمایه توده بدنی (BMI) آنان بینz-score 23z-score --است

16- درصد دانش آموزان ابتدایی که نمودارقدبه سن آنان زیرz-score-3 است

17- درصد دانش آموزان ابتدایی که نمودارقدبه سن آنان بینz-score 23z-score --است

18- درصد دانش آموزان متوسطه اول که BMI  آنان کمتراز 5و5 است

19-درصد دانش آموزان متوسطه اولکه BMI  آنان بین 85 و95 است

20- درصد دانش آموزانمتوسطه اولکه BMI  آنان بالای95 و95 است

21- درصد دانش آموزان متوسطه اول که نمودار قدبه سن آنان بالای صدک 97 است

22- درصد دانش آموزان متوسطه اول که نمودار قدبه سن آنان درصدک 3 وزیر3است

23- درصد دانش آموزان متوسطه دوم که BMI  آنان کمتراز 5و5 است

24- درصد دانش آموزان متوسطه دوم که BMI  آنان بالای95 و95 است

25- درصد دانش آموزان متوسطه دوم که BMI  آنان بالای95 و95 است

26- درصد دانش آموزان متوسطه دوم که نمودار قدبه سن آنان بالای صدک 97 است

27- درصد دانش آموزان متوسطه دوم که نمودار قدبه سن آنان درصدک 3 وزیر3است

28- درصد دانش آموزانی که واکسن یادآوردوم دریافت نموده اند

29- درصد دانش آموزانی که واکسن توام بزرگسال دریافت نموده اند

30- درصد دانش آموزانی که خدمات حمایتی دریافت نموده اند

31- درصد دانش آموزان آموزش دیده در زمینه (سلامت روان، تغذیه در مدرسه ،تحرک بدنی ، بهداشت دهان ودندان، آنفولانزا،سلامت محیط خانه ومدرسه،بهداشت بلوغ،مداخله در بحران،پیشگیر از بیماریهای قلبی و عروقی ،سلامت روان و پیشگیری از سوءمصرف مواد واستعمال دخانیات وپدیکولوز)

32- درصد کارکنان مدرسه آموزش دیده در زمینه(سلامت روان، تغذیه در مدرسه ،تحرک بدنی ، بهداشت دهان ودندان، آنفولانزا،سلامت محیط خانه ومدرسه،بهداشت بلوغ،مداخله در بحران،پیشگیر از بیماریهای قلبی و عروقی ،سلامت روان و پیشگیری از سوءمصرف مواد واستعمال دخانیات وپدیکولوز)

33- درصد اولیاء دانش آموزان آموزش دیده در زمینه(سلامت روان، تغذیه در مدرسه ،تحرک بدنی ، بهداشت دهان ودندان، آنفولانزا،سلامت محیط خانه ومدرسه،بهداشت بلوغ،مداخله در بحران،پیشگیری ازبیماریهای قلبی و عروقی ،سلامت روان و پیشگیری از سوءمصرف مواد واستعمال دخانیات و پدیکولوز)

 شایان ذکراست شاخص های فوق می بایست به تفکیک جنس ، مقطع تحصیلی و شهر وروستا تهیه گردد.

 

پنل مدیریتی نوجوانان ، جوانان ومدارس

 

ردیف

عنوان شاخص

سال95

سال96

سال 97

1

تعداد مدارس تحت پوشش (بر خسب شیفت )

 

145

151

153

2

درصد پوشش مراقبت نوجوانان گروه هدف مراقبت دوره ای (5 تا 18 سال )

 

77.5

89

93

3

درصد پوشش مراقبت دانش آموزان (گروه هدف)

89

93

95

 

4

تعداد مدارس مروج سلامت

 

30

31

31

5

تعداد مدارس مروج سلامت ستاره دار

 

20

24

29

6

تعداد کل جوانان 18 تا 29 سال

 

13561

15079

15895

7

تعاد مراکزی که خدمات ادغام یافته سلامت جوانان را انجام می دهند

 

8

8

8

8

درصد پوشش مراقبت جوانان گروه هدف دوره ای

 

65.5

69

72%

 

 

 

 

 

 درصد آموزش به جوانان 

 

ترویج ازدواج سالم : 3964 نفر (24.9 %)

 

حوادث ترافیکی : 2837 نفر (18%)

تغذیه: 5797 نفر: (36.4 %)

تحرک بدنی :4902 نفر (30.7 %)

دخانیات :4048 (25.4%) 

سوء مصرف مواد:1137 نفر (10%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 1400/10/04 00:38