اهم برنامه های واحد آمار و فناوری اطلاعات:


- نظارت بر انجام سرشماری روستایی در سطح خانه های بهداشت و جمع بندی نهایی در سطح ستاد واستخراج جمعیت در گروههای سنی مختلف

- تحویل گرفتن زیج های حیاتی از خانه های بهداشت وکنترل ان وجمع بندی ان واستخراج زیج شهرستان

- استخراج شاخصهای جمعیتی وباروری ومرگ ومیر از زیج حیاتی و رسم نمودارهای مربوطه

- رسم نمودارهای شاخصهای مذکور برای مراکز روستایی وشهری

- بازدید از خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی و نظارت بر عملکرد آنان

- کنترل و نظارت بر فعالیت کاربران سامانه سیب

- برگزاری جلسات آموزشی برای پرسنل مراکز بهداشتی

- نظارت بر وضعیت ارتباطی شبکه اینترنت و اینترانت مراکز و خانه ها و ستاد

- نظارت بر روند ارجاع الکترونیک در مراکز

- نظارت و نصب و راه اندازی نرم افزار تعرفه

- سامانه فرابر

- سامانه شمس

- سامانه سیب

آخرین بروز رسانی : 1400/10/12 14:26