برنامه اجرای طرح گسترش شبکه ها:

       1-      تعیین اصلاح ساختار نظام شبکه در جهت راه اندازی یا حذف واحد در نقاط مورد نیاز.

2-      پیشنهاد موردی ایجاد تغییرات لازم در تشکیلات نظام شبکه شهرستان .

3-      هماهنگی با کارشناسان واحد گسترش استان جهت بررسی و تائید پیشنهاد شهرستان .

4-      پیگیری اخذ تا ئید یه مرکز توسعه شبکه وزارتخانه از طریق واحد گسترش معاونت بهداشت استان .

5-      مکاتبه و هماهنگی با استان درخصوص چگونگی اهمال تغییرات وپادار شدن اعتبار مورد نیاز .

6-      پیگیری وضعیت نیروی انسانی واحد درجهت پذیرش یا جابجائی نیروها .

7-      تهیه لوازم وتجهیزات مورد نیاز واحد جدید .

8-      تامین مکان مورد نیاز راه اندازی واحد جدید .

9-      هماهنگی با انبار ونظارت بر توزیع لوازم و تجهیزات موردنیاز واحد جدید .

10- پیگیری راه اندازی و شروع فعالیت واحد .

11-    بررسی وبازنگری طرح گسترش شبکه ها در قا لب اصلاحیه گسترش شهرستانها در هر پنج سال یکبارابلاغی از سوی مرکز توسعه شبکه.

 برنامه اطلاعاتی ساختار نظام شبکه شهرستان ( برنامه نرم افزاری IHNS)

1- جمع آوری کلیه اطلاعات واحدهای عرضه خدمات شهرستان شامل نوع واحدها ، نیروی انسانی ، وضعیت فضا های فیزیکی ، تجهیزاتی ، نقلیه و ..... در برنامه نرم افزای IHNS .

2-ثبت کلیه اطلاعات مربوط به سرشماری اول سال ، زیج های حیاتی ، احکام پرسنلی واطلاعات عمومی روستا در برنامه IHNS در سه ماهه اول هرسال جهت انتقال اطلاعات شهرستان به استان .

3-به روز کردن کلیه اطلاعات مورد نظر واهمال تغییرات حاصله در برنامه در طول سال .

4-درخواست نیازها و کمبودهای شهرستان از نظر تجهیزاتی ، اعتباری ونیروی انسانی از طریق تطبیق با اطلاعات IHNS

5-ارسال هر ماهه یک نسخه ازآخرین اطلاعات برنامه به واحد گسترش معاونت بهداشتی استان جهت ارسا ل مجموع اطلاعات استان به وزارتخانه.

6 -پاسخ به کلیه مکاتبات مربوط به واحدهای عرضه خدمات وارسال آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق برنامه IHNS

برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی

1-      مشارکت در کمیته بیمه روستائی و کمیته های فنی - اجرایی و مالی طرح در شهرستان .

2-   برگزاری جلسات ماهیانه کمیته اجرایی با حضور اعضاء و ناظرین اجرایی طرح در مراکز به منظور بررسی عملکرد ماهیانه پزشکان و مسائل و مشکلات جاری در مراکز بهداشتی درمانی .

3-      مشارکت در جلسات و کارگاههای آموزشی درخصوص آشنائی با برنامه ها و دستورالعمل های مربوطه و انتقال اطلاعات به پزشکان‘ ماماها و پرسنل درگیر درطرح بیمه روستائی .

4-      برآورد پزشک و ماماهای مورد نیاز طرح براساس دستورالعمل بیمه روستائی .

5-      ثبت نام از پزشکان و ماماهای متقاضی مشارکت درطرح و دریافت مدارک والویت بندی آنان .

6-      انتخاب پزشکان و ماماها واجد شرایط جهت فعالیت در طرح پزشک خانواده .

7-      آموزش توجیهی اولیه جهت آشنایی با نحوه اجرای طرح برای کلیه پزشکان وماماهای انتخابی قبل ازتنظیم قرارداد.

8-      تنظیم قرارداد سالیانه برای پزشکان و ماما هاو پیگیری کلیه امورمرتبط با قرارداد آنان .

9-   پیگیری تامین فضای کاری پزشکان و ماما ها ، لوازم و تجهیزات و کلیه امور مربوط به استقرار پزشکان و ماماهای طرح پزشک خانواده در مراکز بهداشتی و درمانی .

10- پیگیری و نظارت بر استقرار واحدهای مامایی در مراکز بهداشتی و درمانی .

11-  نظارت بر حسن اجرای بیتوته و کشیک پزشکان طرح در مراکز بهداشتی و درمانی .

12-  برگزاری جلسات آموزشی و هماهنگی برای پزشکان و ماما ها با مشارکت واحدهای ذیربط جهت آشنایی با روند اجرای برنامه ها در مراکز بهداشتی ودرمانی .

13- پیگیری تهیه و توزیع فرمهای ارجاعات پاراکلینک نسخ-دارویی و ... در مراکز .

14-  نظارت بر نحوه فعالیت و حضور پزشکان و ماماها در مراکز بهداشتی و درمانی .

15- تنظیم قراداد داروخانه ها – آزمایشگاه و رادیولوژی بخش خصوصی و بیمارستانهای دولتی .

16-   نظارت بر عملکرد داروخانه ها – آزمایشگاه و رادیولوژی ها با همکاری واحدهای ذیربط در خصوص چگونگی ارائه خدمات به بیمه شدگان روستایی .

17-      صدور گواهی کار ماهیانه پزشکان و ماماهای شاغل در طرح و ارائه به امور مالی جهت پرداخت حق الزحمه 70% و 30% قرارداد .

18-  برنامه ریزی پایش عملکرد پزشکان و ماماها در مراکز مجری طرح د ر پایان هر سه ماه با همکاری و مشارکت واحدهای ستادی .

19- جمع آوری و بررسی نتایج پایش عملکرد پزشکان و لحاظ کردن امتیازات حاصله در عملکرد پزشکان وماماها.

20- تهیه وارائه لیست پرسنل ستاد – مراکز و بهورزان خانه های بهداشت با هماهنگی پزشکان خانواده مرکز و ناظرین اجرای طرح درستاد که مشارکت فعال در اجرای هر چه بهتر برنامه های پزشک خانواده در مرکز و ستاد داشته اند به رئیس مرکز بهداشت جهت پرداخت کارانه پرسنل .

21- پیگیری امور بیمه گری جمعیت روستائی با همکاری بهورزان خانه های بهداشت و هما هنگی اداره پست شهرستان بمنظور تکمیل فرم بیمه نامه و صدور دفترچه بیمه روستائی .

22- هماهنگی با اداره کل بیمه خدمات درمانی و معاونت بهداشتی استان در جهت چگونکی ارائه خدمات و دریافت فرم ها و پوشه های پرونده سلامت و ارسال قرارداد های تنظیمی و.......

23- توزیع فرم ها و پوشه تشکیل پرونده سلامت و نظارت بر تشکیل پرونده ها در مراکز بهداشتی و درمانی .

24-   اطلاع رسانی بموقع بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به پزشک خانواده و نظارت بر رعایت قوانین و مقررات مربوطه در مراکز.

25- ارائه آمار و اطلاعات روزانه طرح از طریق سایت بهبر به ستاد اجرایی طرح در وزارت بهداشت.

26- ارائه آمار و اطلاعات هفتگی برنامه های بیمه روستایی به معاونت بهداشتی استان در قالب فرمت مربوطه.

27- راهنمایی و پاسخگویی به سئوالات و ابهامات پزشکان و ماما ها وسایر پرسنل شاغل در زمینه مسائل و مشکلات برنامه.

28- راهنمایی و پاسخگویی به مردم و مراجعین و ادارات ذیربط در خصوص چگونگی ارائه خدمات و مشکلات و موانع دفترچه های بیمه روستایی .

29- پیگیری امور مربوط به ارجاعات سطح دوم پزشکان خانواده و مسائل و مشکلات مربوط به آن بخش .

30- تنظم برنامه هفتگی نظارت کارشناسان ناظربرعملکرد پزشکان و ماما ها و حضور آنان در مرکز در دو شیفت صبح ها وعصرها درمراکز بهداشتی و درمانی .

 برنامه عمرانی و تعمیراتی واحدهای عرضه خدمات

        1 - بررسی وضعیت ساختمانهای موجود از جهت تعمیرات مورد نیاز و پروژه های احداثی جدید .

2--برآورد هزینه واحد های تعمیری و احداثی با مشارکت کارشناسان واحد فنی دانشگاه .

3-تعیین الویت پروژه های احداثی وتکمیلی دربرنامه ریزی سالیانه شهرستان .

4-ارائه پیشنهاد شهرستان درخصوص واحدهای نیاز به تعمیرات و احداث در چارچوب اعتبارات اختصاصی .

5-   جلسه مشترک مدیر شبکه ، کارشناس گسترش و ناظر فنی شهرستان باکارشناسان واحد گسترش استان وگروه فنی دانشگاه جهت هماهنگی درخصوص ا لویت پروژه ها و میزان اعتبارات پیش بنی شده .

6-      پیگیری اعتبارات ردیف عمرانی از فرمانداری و بودجه پشتیبانی دانشگاه .

7-      پیش بینی برنامه های عمرانی سالیانه شبکه در چارچوب اعتبار در نظر گرفته شده برای شهرستان .

8-       مشارکت درجلسات کمیته برنامه ریزی شهرستان وارائه اطلاعات لازم توسط مدیریت شبکه شهرستان و یا موارد مقتضی توسط مسئول گسترش شهرستان

9-       هماهنگی بامدیریت شبکه در جهت پیگیری مصوبه کمیته برنامه ریزی شهرستان ، ارائه به معاونت پشتیبانی برای تنظیم موافقتنامه های لازم

10- پیگیری وهماهنگی باواحد بودجه عمرانی پشتیبانی جهت دریافت موافقتنامه پروژه های شهرستان .

11- پیگیری از امور مالی شبکه جهت دریافت تخصیص لازم

12- مشارکت درجلسات کمیته عمرانی شبکه بمنظور هماهنگی چگونگی اجرای برنامه ها وتخصیص اعتبارات دریافتی.

  13- مشارکت در انتخاب پیمانکار واجد شرائط برای اجرای تعمیرات از طریق ضوابط واگذاری یا مناقصه در داخل شهرستان.

14- پیگیری تامین زمین مناسب اجرای پروژه از طریق بازدید های منطقه ایی و هماهنگی لازم با مسئولین منطقه .

15 - نظارت بر حسن اجرای پروژه با کمک ناظر فنی شهرستان و کارشناسان دفتر فنی دانشگاه بصورت گروهی یا موردی در طول اجرای پروژه .

  16-بازدید نهایی اعضای کمیته عمرانی از واحد تعمیری در مواقع تنظیم صورتجلسه موقت و قطعی پس از ارائه گزارش پایانکار پیمانکار.

  17-   ارائه اطلاعات پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه ها در پایان هر ماه به فرمانداری و معاونت پشتیبانی دانشگاه .

          18 -پیگیری اپروژه PIU شهرستان و تعمیرات مراکز بهداشتی درمانی از ردیف مذ کور .

   19-پاسخ مکاتبات و ارائه آمار واطلاعات برنامه های عمرانی شبکه وتعمیرات واحدها در طول سال به    معاونت پشتیبانی ، فرمانداری و  مدیریت شبکه شهرستان .

20-  هماهنگی با گروههای بازدید کننده برنامه های عمرانی از فرمانداری ، دانشگاه ، استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بازدید در معیت آنها از پروژه ها ی در دست اجرای شهر
 
   برنامه تامین فضاهای فیزیکی موقت

1-      بازدید از نقاط مورد نیاز برای تامین فضای استیجاری مناسب با هماهنگی همکاران و شورای اسلامی منطقه.

2-      انتخاب مکان مناسب و کسب موافقت اولیه مالکین درخصوص مبلغ اجاره و نحوه پرداخت و ...

3-      مکاتبه با استان درخصوص پادار کردن اعتبار اجاره بهاء .

4-      پیگیری دریافت مجوز استان و هماهنگی با موجر جهت انعقاد قرارداد .

5-      تنظیم قرارداد واحدهای استیجاری و دریافت امضای واحدهای دست اندر کار و رئیس مرکز بهداشت ، ثبت دفتر و توزیع قراردادها بین واحدهای ذیربط.

  6-        ارائه گواهی کارکرد سه ماهه واحدهای استیجاری به امور مالی جهت پرداخت مبالغ اجاره بها در پایان    هر فصل .

 7-  مکاتبه در ابتدای هر سال با اداره دارائی شهرستان جهت مجوز معافیت مالیاتی واحدهای استیجاری      روستائی .

8-     بررسی وضعیت مکانهای استیجاری در طول سال و تلاش برای کسب موافقت موجر جهت تمد ید قرارداد و یا تعویض مکانهای استیجاری .

9-    پیگیری تجدید مبالغ قرارداد در پایان مدت اجاره و هماهنگی های لازم با واحد گسترش و بودجه معاونت بهداشتی استان ، امور مالی مرکز ، مالک واحد جهت تنظیم قرارداد جدید و...

برنامه تامین لوازم و تجهیزات مورد نیاز واحدها

1-      تعیین نیاز ها و کمبود تجهیزاتی واحدهای عرضه خدمات از طریق بازدیدهای مستقیم یابررسی در خواستهای واحدها و برآوردهای سالیانه .

2-      تعیین الویت کمبودها و تهیه فهرست مورد نیاز.

3- هماهنگی با ریاست مرکز بهداشت برای خریدهای موردی و اضطراری تجهیزات و کالاهای سرمایه ای از محل درآمد شهرستان

4-  پیگیری از معاونت بهداشتی جهت پیش بینی اعتبار بهبود استاندارد شهرستان .

5-      تنظیم لیست خرید و ارائه به ریاست مرکز بهداشت ، کسب موافقت لازم و پیگیری ثبت دفتر و ...برای خرید تجهیزات.

      6- هماهنگی با کارپردازی جهت برآورد و خرید لوازم و تجهیزات مورد درخواست .
 
      7- تنظیم لیست توزیع لوازم وتجهیزات بین واحدهای متقاضی وارائه به انباراز طریق ریاست مرکز بهداشت.

8 - هماهنگی با انبار جهت برنامه ریزی توزیع بموقع تجهیزات .

9-مکاتبه با معاونت بهداشتی جهت تامین بعضی از لوازم مورد نیاز از محل موجودی انبار استان .

10- ارسال درخواست واحدهاوهماهنگی با انبار جهت تامین تجهیزات مورد نیاز واحدها در طول سال.

11- مشارکت در برآورد سالانه لوازم مصرفی شهرستان و تهیه فهرست لوازم مربوطه . 

12-پیگیری ارائه لیست خرید لوازم شش ماهه از واحد اداری به ریاست مرکزبهداشت جهت خرید لوازم شش ماهه.

13-پیگیری برآورد میزان اعتبار مورد نیاز لوازم مصرفی شش ماهه از کارپردازی مرکز .

14-هماهنگی با ریاست مرکز بهداشت و امور مالی جهت تامین اعتبار خرید لوازم مصرفی.

15-پیگیری خرید لوازم از کارپردازی .

16-پیگیری ارسال لیست لوازم مصرفی مورد نیاز مراکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت از طریق انبار به متصدیان امور عمومی مراکز جهت ارائه درخواست ها و انجام اکار های اداری   .

17-هماهنگی با انبار جهت برنامه ریزی توزیع لوازم مصرفی بین واحدها.

برنامه تامین نیروی انسانی واحدها

1-      هماهنگی با ریاست مرکز بهداشت ، امور اداری ، و کارگزینی جهت تعیین نیازهای پرسنلی شهرستان .

2-      مکاتبه با معاونت بهداشتی و اعلام نیاز پستهای بلاتصدی مورد نیاز در پایان هر فصل.

3-      پیگیری تامین پزشکان وسایر نیروهای مورد نیاز مراکز بهداشتی درمانی از استان

4-      مشارکت در برنامه های آموزشی وتوجیهی بدو خدمت پزشکان و نیروهای جدید الورود .

5-هماهنگی بامرکز اموزش بهورزی جهت ارائه پیشنهاد بهورزان مورد نیاز .

6- -تعیین الویت پذیرش بهورز دانش آموز ومکاتبه با استان جهت دریافت مجوز لازم .

7-مشارکت در پذیرش ، آموزش و فراهم کردن دوره های کارآموزی بهورزان دانش آموز  در واحدهای اجرایی .

8-مشارکت در انتخاب بهورز نمونه شهرستان

9-همکاری در اجرای برنامه کار ودانش و ارتقاء تحصیلی بهورزان .           

برنامه پایش و نظارت واحدهای عرضه خدمات

 1-  برنامه ریزی اجرای پایشهای گروهی و هماهنگی لازم دراین خصوص با واحدهای ستادی .

2- مشارکت در بازدیدهای موردی و گروهی از واحدهای تحت پوشش جهت ارزیابی نحوه ارائه خدمات .

3- بازدید از خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی جهت بررسی مشکلات و کمبود واحدها و .....

           4-   بررسی لوازم و تجهیزات موجود ، خراب و مورد نیاز واحدها در بازدیدهای بعمل آمده .

     5نظارت بر نحوه ارائه تعرفه های مصوب در مراکز بهداشتی و درمانی با مشارکت واحدهای ذیربط .

   6-تلاش برای مرتفع کردن مشکلات واحدها در پیگیریهای حاصله در ستاد مرکز بهداشت  
 
مشارکت در کمیته ها و سایر امور ........

1 - عضویت در کمیته نقل و انتقال شهرستان و مشارکت در برنامه ها و تصمیمات اتخاذ شده در این کمیته .

2-بررسی وضعیت جابجائی ، تغییر عنوان وانتقال بهورزان و نیروهای موجود با هماهنگی کمیته نقل وانتقال شهرستان .

 3-عضویت در کمیته عمرانی شهرستان و مشارکت در برنامه ها و تصمیمات اتخاذ شده در زمینه ساخت و سازها و تعمیرات واحدها.

4-عضویت در کمیته مالی شهرستان و مشارکت در برنامه ها و تصمیمات اتخاذ شده در زمینه هزینه ها و درآمد شهرستان.

5-عضویت در کمیته بیمه روستایی شهرستان و مشارکت در برنامه ها و تصمیمات اتخاذ شده در زمینه اجرای بهینه طرح پزشک خانواده.

6-عضویت در کمیته بازآموزی شهرستان و مشارکت در برنامه ها و تصمیمات اتخاذ شده در زمینه برگزاری دوره های آموزشی در شهرستان.

7-عضویت در کمیته ارزشیابی شهرستان و مشارکت در برنامه ها و تصمیمات اتخاذ شده در زمینه امتیاز بندی و ارزیابی عملکرد کارکنان .

 8- پیگری مسائل و مشکلات بهورزان در خانه های بهداشت و پرسنل شاغل در نظام شبکه در چارچوب مقررات و امکانات موجود

 9-   بررسی درخواست محرومیت از مطب پزشکان طرح با هماهنگی امور اداری و کارگزینی شهرستان .

10-بررسی در خواست های نقل و انتقال و جابجایی خا نوار های سا کن شهرستان به روستا های مجاور و یا سایر مناطق استان

 11- بررسی شکایت های واصله از نحوه ارائه خدمات در نظام عرضه خدمات و ارائه راهکار های مناسب در این زمینه .

 

آخرین بروز رسانی : 1400/06/01 07:22