1- تهیه طرح درس کلی وروزانه

2- تنظیم برنامه بازآموزی

تشکیل کمیته بازآموزی ونیازسنجی آموشی

برنامه ریزی بازآموزی پرسنل سلامت

برگزاری جلسات بازآموزی

برگزاری آزمون بازآموزی بهورزان

تنظیم وصدورگواهی های بازآموزی بهورزان

3- برگزاری آزمون فصلنامه

4- پایش خانه های بهداشت نمونه آموزشی

بررسی نیازهای آموزشی ورفع آنها

بررسی تجهیزات موردنیازورفع آنها

5- نظارت برفعالیت های بهورزان شاغل با هماهنگی کارشناسان ستادی

6- آموزش دانش آموزان بهورزی پایه یک وپایه دو

آموزش نظری وعملی به دانش آموزان بهورزی درمرکز آموزش بهورزی تالش

تدوین برنامه آموزشی دانش آموزان بهورزی درمرحله کارآموزی پایه اول درخانه بهداشت نمونه آموزشی

آموزش کارآموزی پایه یک به دانش آموزان درخانه های بهداشت نمونه آموزشی

آموزش به دانش آموزان بهورزی پایه دوم درشهرستان تالش

ارزشیابی ازدنش آموزان بهورزی باهماهنگی مرکزآموزش بهورزی تالش

تدوین برنامه آموزشی دانش آموزان بهورزی درمرحله کارآموزی پایه دوم درخانه های بهداشت دانش آموزی

آموزش به دانش آموزان پایه دوم درمرحله کارآموزی

7- شرکت دربازدیدهای گروهی ونظارت برعملکرد فعالیت های انجام شده درخصوص برنامه های بهداشت محیط وبیماریها درخانه های بهداشت با هماهنگی کارشناسان مسئول این واحدها

تنظیم گزارش ونتایج بازدید وارائه آن به واحدهای بهداشت محیط وبیماریها

8- پذیرش بهورز

اعلام پست های بلاتصدی به مرکزبهداشت استان

9- شورای بهورزی

برگزاری جلسات شورای بهورزی

10- انتخاب بهورزنمونه

معرفی بهورزان نمونه به استان

اعزام بهورز نمونه کشوری به مشهد مقدس

اعزام بهورزنمونه استانی به مرکز بهداشت استان

برگزاری مراسم گرامیداشت روزبهورزدرشهرستان

قدردانی ازبهورزان شهرستان با حضورمدیریت شبکه وکارشناسان ستادی

11- توزیع منابع آموزشی به بهورزان درسطح مراکز وخانه های بهداشت

توزیع فصلنامه

توزیع مجلات وکتابهای آموزشی

تهیه وتنظیم مطالب جهت درج درفصلنامه بهورز

12- ارایه مدرک دیئلم کارودانش به بهورزمتقاضی براساس دستورالعملهای مربوطه

 

آخرین بروز رسانی : 1400/10/13 00:32